Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výhody pro postižené od roku 2012

20. 11. 2011

HONZÍKOVY

 

"výhody" pro zdravotně postižené  - od 1.1.2012

 

Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči

Příspěvek na péči                          

Pojištění pečujících osob - zdravotní a sociální

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Označení aut symbolem O7

Příspěvek na opatření zvláštní pomůcky

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Otočné a výsuvné zařízení (individ. úprava automobilu)

Nájezdová Flexi rampa do auta (APICZ)

Příspěvek na provoz motorového vozidla

Příspěvek na individuální dopravy

Sleva na telefon

Pomůcky pro inkontinenci

 

 MAREK EBEN - TŘÍNOHÁ PÍSEŇ

".....já v invalidním důchodu jsem dávno mohl být,
to bych však jenom jednu nohu, ne tři, musel mít.
A když jsem žádal na úřadě, řekli: "Nevíme.",
to vypadá jak nadstandard, my vám ho zdaníme.
"

 

 .......................................................................................................................................................................

Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u stejného dítěte 

JE od 1.12.2012 opět možný u dítěte s přiznanými výhodami, a to  do  4 let věku  dítěte, přičemž celková částka rod. příspěvku je 220 000,-Kč

 

- o příspěvek je nutné znovu požádat na úřadu práce

§ 30 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění novel

=========================================================================

Příspěvek na péči (aktualizováno leden 2012)

  

upravuje :  zákon 108/2006 Sb.                       

Komu je příspěvek na péči určen a jaké situace řeší:

§ 7

  • Příspěvek na péči je určen osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. 
  • Nárok na příspěvek má osoba , která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti § 8.
  • Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

 

§ 8 

        Osoba mladší 18 let se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby

b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb,

c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb,

d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

 

     Osoba starší 18 let se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby,

b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb,

c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb,

d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby

 

§ 9 - Oblasti základních  životních  potřeb

a) mobilita, b) orientace, c) komunikace, d) stravování, e) oblékání a obouvání,

f) tělesná hygiena, g) výkon fyziologické potřeby, h) péče o zdraví, i) osobní aktivity,

j) péče o domácnost - nehodnotí se u osob do 18 let

 

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:
1. Mobilita
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových.
2. Orientace
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.
3. Komunikace
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.
4. Stravování
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim.
5. Oblékání a obouvání
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.
6. Tělesná hygiena
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.
7. Výkon fyziologické potřeby
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.
8. Péče o zdraví
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky.
9. Osobní aktivity
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.
10. Péče o domácnost
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek. Zvládání této potřeby se nehodnotí u osob do 18 let věku.

 

§ 10

U osoby do 18 let věku se při hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby podle § 9 odst. 1 a při hodnocení potřeby mimořádné péče porovnává rozsah, intenzita a náročnost péče, kterou je třeba věnovat posuzované osobě se zdravotním postižením, s péčí, kterou je třeba věnovat zdravé fyzické osobě téhož věku. Při stanovení stupně závislosti u osoby do 18 let věku se nepřihlíží k potřebě péče, která vyplývá z věku osoby a tomu odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje. Mimořádnou péčí se rozumí péče, která svým rozsahem, intenzitou nebo náročností podstatně přesahuje péči poskytovanou osobě téhož věku.

 

§ 11
Základní rozdělení výše příspěvku podle stupně závislosti je toto:


Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:
a) 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 6 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),Shunt.gif
c) 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:
a)  800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

 

Částky výše uvedených příspěvků se podle § 12 zvyšují o 2 000 Kč za kalendářní měsíc;

§ 12 - ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU - (aktualizováno platné od prosince 2012)

(1) Zvýšení příspěvku  náleží

a) nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek, s výjimkou

     1. dítěte, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské                     péče podle zákona o státní sociální podpoře,

     2. dítěte, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek,

     3. dítěte, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež,

b) rodiči, kterému náleží příspěvek, a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu27).

2) Zvýšení příspěvku podle § 11 odst. 3 náleží také nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). Výjimka uvedená v odstavci 1 písm. a) bodech 1 až 3 platí obdobně i pro zvýšení příspěvku podle věty první.

 

POKUD SPLŇUJE OSOBA PODMÍNKY ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU DLE ODSTAVCE 1 PÍSM.A)  I ODSTAVCE  2, ZVÝŠENÍ BUDE PŘIZNÁNO JEN JEDNOU, A TO DLE ODST. 2.

 

 Řízení o příspěvku:

Vyplácení příspěvku je v kompetenci krajské pobočky Úřadu práce (dále jen správní orgán),   kde je možné si vyzvednout žádost. 

Řízení se zahajuje na základě podané žádosti. Sociální pracovník provede sociální šetření, o němž vyhotoví záznam. 

Správní orgán zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby; součástí této žádosti je písemný záznam o sociálním šetření a kopie žádosti osoby o příspěvek.

OSSZ vydá posudek s uvedením základních životních potřeb, které osoba není schopna zvládat - tento zašle zpět správnímu orgánu. Při vydání posudku vychází ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem ošetřujícího lékaře, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

 Lhůta pro OSSZ na vydání posudku  je stanovena v § 16a odstavec 2 zákona č. 582/1991 Sb.  a je 45 dnů, nestanoví-li správní orgán lhůtu delší.  Dále, brání-li vydání posudku ve lhůtě 45 dnů závažné důvody, sdělí orgán OSSZ  tyto důvody správnímu orgánu a lhůta se prodlužuje o 30 dnů, nestanoví-li správní orgán lhůtu delší.

Je obecnou praxí, že krajská pobočka Úřadu práce přeruší řízení o  příspěvku na dobu, po kterou OSSZ  posuzuje stupeň závislosti osoby.  Toto vše trvá nezřídka několik měsíců. Případný nesoulad (přeplatek, nedoplatek) na výplatě příspěvku posuzovanému je řešen  se zpětnou platností - §  22.

 

Více se dočtete v brožuře Poradenství pro uživatele sociálních služeb, kterou si můžete stáhnout zde: http://www.poradnaprouzivatele.cz/dokumenty-publikace.php

  Celkový přehled výhod a příspěvků je např. zde 

=========================================================================

Pojištění pečující osoby

 Sociální pojištění § 5, odst. 1, písm. s). zákona č. 155/1995 Sb.
 -   za osobu pečující o závislou osobu, které náleží příspěvek na péči II. - IV. stupně, nebo pečující o závislou osobu, které náleží příspěvek na péči I. stupně a která je mladší 10 let hradí pojištění stát.
Nárok na úhradu sociálního pojištění má však pečující osoba, která poskytuje péči v největším rozsahu a to pouze v případě, že se jedná o osobu blízkou, nebo se závislou osobou žije ve společné domácnosti.
Pokud je závislá osoba dlouhodobě mimo domov ve zdravotnickém zařízení (nemocnice, lázně, ...), je za pečující osobu hrazeno sociální pojištění pouze, pokud doba pobytu závislé osoby mimo domov nepřekročí 90 dní nepřetržitě nebo 120 dní v průběhu celého roku. Přesáhne-li délka umístění závislé osoby ve zdravotnickém zařízení některou z výše uvedených dob, považuje se osoba za osobu pečující v období prvních 90, resp. 120 kalendářních dnů pouze v případě, že v tomto období závislou osobu v zařízení pravidelně navštěvovala a a dle vyjádření tohoto zařízení se osobně podílela na péči o závislou osobu. (uvedené informace vyplývají z vyjádření ČSSZ).
POZOR - Sociálním pojištěním se v tomto případě rozumí pouze to, že doba péče o osobu závislou je považována za náhradní dobu pojištění pro nárok na důchod. Pečující osoba tedy nemá nárok na nemocenské dávky, peněžitou pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

 

Zdravotní pojištění -  § 7, odst. 1, písm. g) zákona č. 48/1997 Sb.

za osobu pečující o závislou osobu, které náleží příspěvek na péči II. - IV. stupně, nebo pečuje o závislou osobu, které náleží příspěvek na péči I. stupně a která je mladší 10 let - hradí pojištění stát
Zdravotní pojištění je hrazeno za všechny osoby, které jsou v žádosti o příspěvek na péči uvedeny jako osoby pečující. Není však hrazeno v době, kdy byla závislé osobě výplata příspěvku na péči zastavena.

=========================================================================

Průkaz osoby se zdravotním postižením

- podle § 34   zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdrav. postižením - karta sociálních systémů          

     - průkaz TP - náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost)

     - průkaz ZTP - náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), a osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.

     - průkaz ZTP/P (s průvodcem) - náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní ptřeby v oblasti mobility nebo orientace, s výjimkou osob, které mají průkaz ZTP

 - podle typu průkazky je potom nárok na např. bezplatnou městskou hrom. dopravu a další slevy - vlaky, vstupné, parkovné

     O přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením je třeba písemně zažádat (na předepsaném tiskopisu)  úřadu práce.  Pracovníci úřadu nechají posoudit zdravotní stav žadatele okresní správou sociálního zabezpčení (posudkovým lékařem), a to posouzení schopnosti zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility a orientace a posouzení stupně závislost. Při rozhodování o přiznání průkkazu osoby se zdravotním postižením vychází krajská pobočka Úřadu práce z posudku lékaře.

 - průkazku můžete získat od jednoho roku věku, Honzík vlastní od roka  ZTP/P

- průkazka se vystavuje na dobu určitou, pravidelně se prodlužuje (za opětovného přezkoumání zdrav. stavu)

-prozradíme, že vyřízení se může protáhnout i na dva, tři  měsíce...

 ........................................................................................................................................................................

Označení aut symbolem O7  
 

!!!!!!    Dosavadní označení O1 - platí nepozději do 31.12.2012.  !!!!!!

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením (označen O7) je platný v rámci celé EU

K vydání parkovacího průkazu je potřeba fotografie formátu 35x45 mm (jako na  občanský průkaz)

  parkovaci-prukaz-07.jpg   - držitelům průkazu osoby se zdravotním postižením II. (ZTP) a III. (ZTP/P) stupně  vydá sociální odbor speciální "parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením" (označení  O7 - dosud bylo označení O1), které  umožňuje takto označeným vozidlům určité úlevy ze zákona č. 361/2000 Sb. ve znění novel      (§ 67 uvedeného zákona) - jedná se např. o vjezd do zákazu vjezdu,  parkování na místech, kde je parkování zakázáno, užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla bez dálniční známky .... Při využívání takovýchto výhod musí být  vždy  osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P ve vozidle.  Jediná výjimka je, pokud je držitel průkazu odvezen do lázní nebo podobného rehabilitačního střediska a řidič se pak vrací domů sám, může také využít dálnici bez dálniční známky - zde je však dobré, mít z lázní potvrzení, že osoba se ZTP je tam na pobytu.

     - majitel auta s označením 07 si může požádat o vyhrazené parkovací místo v místě bydliště  (§ 67 odstavec 8 zákona č. 361/2000 Sb.) - žádá se na obci s rozšířenou působností - odboru dopravy.  Žadatel je povinen uhradit vlastní vyznačení místa (namalování  symbolu vozíčku na místo parkování a dodatkovou tabuli s RZ na značce), poplatek za povolení ke zřízení takového místa žadatel neplatí, poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí osoby invalidní (držitelé průkazů ZTP a ZTP/P) 

     - o obnovení tohoto vyhrazeného místa se musí žádat každý rok.

 ........................................................................................................................................................................

Příspěvek na zvláštní  pomůcku

 dle § 9 zákona č. 329/2011 Sb. o poskytnutí dávek osobám se zdravotním postižením

-  pro občany s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžkým sluchovým postižením anebo těžkým zrakovým postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého stavu

- pomůcky  by měly pomáhat odstraňovat, zmírňovat nebo překonávat následky postižení

- žádá se na Úřadu práce

- podmínkou je, že pomůcku plně nehradí a nezapůjčuje příslušná zdravotní pojišťovna

Výše příspěvku: - 1) pokud je cena pomůcky nižší než 24 000,-Kč - spoluúčast osoby činí 10% z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky - nejméně však 1000,-Kč. Příspěvek se neposkytuje, je-li příjem osoby a s ní posuzovaných osob vyšší než 8-mi násobek životního minima (cca 80 000,-Kč/4 osoby; živ. minimum pro jednotlivce je 3140,-Kč).

                                    2) pokud je cena pomůcky vyšší než 24 000,-Kč - spoluúčast osoby činí 10% z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000,-Kč.

Součet vyvplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000,-Kč (započítává se i příspěvek na zakoupení motorového vozidla ve výši až 200 000,- Kč).

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání - příloha k zákonu č. 329/2011 Sb.

 ........................................................................................................................................................................

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla  pro zdravotně postižené

- podle § 9   zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

 - tento příspěvek  je určen pro občany s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí,  maximální výše příspěvku na koupi vozidla činí 200 000,- Kč

 - na výši příspěvku MAJÍ vliv  majetkové poměry žadatele - § 10 odst. 5 zákona č. 329/2011 -

- o příspěvek se může žádat jednou za deset let, součet všech příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v období  60 měsíců přesáhnout částku 800 000,- Kč

- možno čerpat od tří let věku dítěte

- dávka je nároková, možno získat od Úřadu práce až 200 000,- Kč (nebo také nic) - záleží na příjmu osoby a osob společně posuzovaných, sociálních a majetkových poměrech, četnosti a důvodu dopravy, urednik.gif

  - Příspěvek na pořízení motorového vozidla může být opětovně poskytnut po uplynutí 120 měsíců od předchozího poskytnutí příspěvku. 

Pokud máte příspěvek podle předchozího zákona (tzv. na 5 let) opakovaně o příspěvek na pořízení vozidla  MŮŽETE požádat o po uplynutí 5 let - viz. ustanovení § 38 odst. 12 zákona č. 329/2011 Sb. platného znění.

 

NAŠE ZKUŠENOSTI S POŘÍZENÍM VOZIDLA - z roku 2011

=========================================================================

Otočné a výsuvné zařízení

(individuální úprava automobilu)

 

otocne-zarizeni-2.jpgV červenci 2011 jsme na Městském úřadě - odboru sociálních věcí zažádali o jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek (podle par. 33 vyhl. MPSV ČR č. 182/91Sb., ve znění pozdějších předpisů) - konkrétně o individuální a zvláštní úpravu vozidla "otočné a výsuvné sedadlo".

Žádali jsme o poskytnutí příspěvku na nezaopatřené dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P.

K této žádosti je nutné doložit také doporučení odborného lékaře (neurologa) a předběžnou kalkulaci dodavatelské firmy. My jsme si vybrali firmu Protec Metal, s. r. o. ze Strakonic.

Kalkulace zněla na částku 40 040,- Kč - vzhledem k tomu, že jsme si v autě ponechali původní autosedadlo a nechtěli jsme výměnu za speciání sedačku např. značky Recaro. V tom případě by se celková cena navýšila ještě zhruba o 17 000,- Kč.

Součástí úpravy auta pro dětské klienty je také dětská výplň s doplňky, což je v podstatě autosedačka značky Storchenmühle Starlight SP (je na fotkách níže) nebo Ipai doplněná o vnitřní vložku pro lepší stabilizaci dítěte.

Odbor sociálních věcí rozhodl během tří týdnů o tom, že vzhledem k předchozímu příspěvku na otočnou sedačku nám poskytne úhradu ve výši 36 000,- Kč. Tuto částku nám během měsíce připsal na náš účet s tím, že doložíme úhradu otočného zařízení firmě.

Kontaktovali jsme tedy p. Františka Havlana /mob. 777 788 561/, se kterým jsme již dříve jednali na veletrhu a domluvili předání automobilu, aby mohla být provedena montáž.  Firma Protec Metal poskytuje během doby montáže k úžívání náhradní automobil zn. Berlingo. Provedení úpravy trvá 1-2 dny. Je možné si domluvit, že své auto dovezete na montáž do Strakonic, zde přespíte a vyčkáte na provedení montáže. Ubytování hradí firma Protec-Metal.

S provedením montáže  a jeho kvalitou jsme spokojeni, s jednáním firmy také.

Vyšli nám vstříc v našem požadavku ponechat původní sedadlo a dokonce nebylo nutné ani zužovat upravované sedadlo, pouze bylo posunuto zhruba o 2 cm směrem ke dveřím. Vzadu nám tedy zůstaly 3 místa k sezení.

Ve "velkém technickém průkazu" firma Protec Metal zajistila zápis o úpravě auta a taktéž nám dodala Potvrzení o shodě, aby provozování auta bylo podle našich silničních předpisů.

 

otocne-zarizeni-1.jpgotocne-zarizeni-5.jpg

 

otocne-zarizeni-4.jpg otocne-zarizeni-3.jpg

 

 

 

 

    sdc15067.jpg

sdc15068.jpg

      sdc15069.jpgsdc15070.jpg

 

  

 

 

 

 

sdc15071.jpg   sdc15072.jpgsdc15073.jpg

 

 

 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NÁJEZDOVÁ FLEXI RAMPA DO AUTA (API.cz)

     Vzhledem k váze elektrického vozíku (který jsme pořídili ze sponzorských darů - viz  "poděkování")  jsme  byli  nuceni zajistit úpravu auta v podobě dovybavenícimg1882.jpg nájezdovou rampou.  Na veletrhu v Brně jsme si vyhlédli Flexi rampu od společnosti APICZ.  Velikou výhodou této nájezdové rampy je, že v případě, kdy nepřevážíte vozík, můžete plošinu zaklapnout do podlahy a získáte tak zpět původní rovnou podlahu auta (a velký zavazadlový prostor), což už jsme nejednou ocenili. Při využívání Flexi rampy se totiž  významně sníží možnost přepravovat další věci, než jen vozík. Zavazadlový prostor se zmenší (zejména jeho šířka), a to podstatně. 

     Vlastní montáž prováděli pracovníci společnosti APICZ ve Slapech u Tábora.  Při montáži dochází k zásahu do karoserie vozidla, kdy je vyříznuta podlaha zavazadlového prostoru, kam se poté vloží "vanička" Flexi rampy. Tato úprava si mj. vyžaduje výměnu palivové nádrže za menší, úpravu výfuku, úpravu zadního nárazníku a couvacích senzorů. Zde máte přehledně, jak  tato úprava. probíhá.  Pokud si v odkaze pustíte video, získáte přesnou představu, jak to celé funguje. Video ukazuje montáž do kratší verze Caddy - my máme 7-mi místnou verzi, zadní sedadla sklápět nemusíme - najednou můžeme vézt pět lidí + vozíčkáře nebo při sklopené nájezdové rampě do podlahy, můžeme vézt 7 osob.

     Až nyní můžeme docenit, jak úžasný pomocník nájezdová rampa je, a to i jen při přepravě obyčeného rehabilitačního kočáru. S tím, jak se pomalu zvyšuje hmotnost syna, je každá manipulace navíc čím dál více vysilující, obzvláště při každodenním dojíždění do školy. Obsluhu rampy zvládne bez problémů i naše dcera (9 let) a dokáže naložit kočár  bez větší námahy. Skončilo zvedaní těžkého rehabilitačního kočáru a navíc na krátké vzdálenosti máme možnost nechat Honzíka v kočáru v "zavazadlovém" prostoru - díky speciálnímu uchycení pro přepravu vozíčkáře.  Na delší vzdálenosti ho stále překládáme do otočného sedadla - vzhledem k bezpečnosti. Ale až nebudeme mít sílu, bude jezdit  "v kufru"    Rampa  je  pro nás jediná možnost, jak přepravovat elektrický vozík.

Další fotografie si můžete prohlédnou zde.

    Nájezdová rampa je pomůckou, na kterou přispívá Úřad práce ČR. Jde o příspěvek na zvláštní pomůcku - dodatečnou úpravu motorového vozidla. Příspěvek úřadu je 90% z celkové částky. Zbylých 10% jsme si hradili sami.

     Cenová kalkulace firmy API.CZ byla  přibližně 213 000,- Kč.

    Žádost na úřad práce jsme podávali v červnu 2013, schválena nám byla v září 2013 a k vlastní realizaci úpravy vozidlo došlo  v říjnu 2013, tedy cca 4,5 měsíce od podání žádosti.

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Příspěvek na mobilitu (tzv. příspěvek na benzín)

- podle § 6  zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

     - nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje, nebo je dopravována.

     Opakované dopravování prokazuje žadatel čestným prohlášením.

Příspěvek činí 400,-Kč měsíčně. Je potřeba zažádat HNED v lednu 2012 - při pozdější žádosti nebude vyplacen příspěvek za uplynulé měsíce před podáním žádosti.


 ========================================================================

Příspěvek na individuální dopravu

- zákon č. 48/1997 Sb. (vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem) - tzv. "cesťák"

Obrazek- cesťák vystavuje praktický (dětský) lékař, který rozhodne,  zda cesťák napíše nebo ne

- cesťák je možné využít pouze, pokud v nejbližším lékařském zařízení není možné provést úkon (vyšetření), kterému se má osoba podrobit.

- dále je možné cesťák využít k cestě např. do lázeňského nebo rehabilitačního zařízení

 

 ========================================================================

          Sleva na telefon  

Všichni operátoři nabízejí svým zdravotně postiženým zákazníkům Obrazek

speciální tarify. Slevy se skládají ze státního příspěvku (200,-Kč) a příspěvku operátora.

 

Nárok na  slevu (státní příspěvek) 200,- Kč mají dle § 43  zákona č. 127/2005 Sb. tyto skupiny občanů:

a) držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,

 

b) držitel průkazu ZTP/P,

 

c) osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) 20) nebo, jde-li o nezletilou osobu, účastník, který o ni osobně pečuje, nebo

 

d) účastník, který vychovává nebo který osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene a) nebo b).

 

Přesnější informace dostanete přímo od svého operátora. Informace od:

O2 jsou zde

Vodafone jsou zde

T Mobile jsou zde

  ========================================================================

 

Pomůcky pro inkontinenci

 

Rozdělení dle VZP

Pomůcky pro inkontinentní pojištěnce předepisuje smluvní lékař pojišťovny odbornosti PRL, URN, GYN, NEU, GER na poukaz. Nárok na předpis vzniká při splnění indikací od 3 let věku pojištěnce a to pouze při prokázané patologické inkontinenci.

Odborný lékař, v jehož péči je inkontinentní pojištěnec, je povinen písemně informovat praktického lékaře pojištěnce o vyšetření a předepsání pomůcky.

pliny.gif


Uvedené pomůcky mohou být předepsány na poukaz nejvýše na dobu 3 měsíců. Tato maximální preskripce se využívá především u pacientů ve stabilizovaném stavu, u kterých je předpokládá účelného využití celého množství.Indikací pro předpis na pomůcky pro inkontinentní pacienty je inkontinence dělená do tří stupňů na lehkou, střední a těžkou. Nejedná se o diagnózu, ale o stupeň finanční náročnosti na ošetřování a zajištění inkontinentního pacienta.

 

Protože Honzíka se týká III. - nejtěžší stupeň inkontinence, dále už jen o něm:

III. stupeň

Jsou zde zahrnuty typy inkontinence v pokročilém stadiu, spojené také s inkontinencí stolice, a to především u ležících pacientů. Využívány jsou hlavně kalhotky. Používání pomůcek je trvalou nutností.

Jaké jsou ztráty moče?
Větší než 200 ml za 4 hodiny, případně kombinované s retencí stolice.

Kdy dochází k úniku moče?
Moč, příp. stolice uniká trvale, bez možnosti jakkoli kontrolovat tento stav.

Jaké jsou úhrady?

Plenkové kalhotky: max. 150 ks měsíčně - nejvýše do 1700,- Kč

My jsme velmi spokojení s firmou Medipos, která nám dováží zdrarma pleny až domů.

Zaslali nám zdarma vzorky plen domů, spolu s preskripční tabulkou (jaké druhy plen a ostatních pomůcek pro inkontinenci hradí pojišťovna - spolu s přehledem  rozměrů, savosti, ks v balení, ceny a úhrady pojišťovny. Domluva je s nimi velmi dobrá, dá se domluvit i případná výměna plen za jiný druh, popř. pleny za podložky, apod.

Obecně velmi dobré - savé a zpříjemného materiálu -  jsou pleny Bambo  (ve dvou velikostech  12/25 kg  a 15/30 kg)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

BEST software for captcha breaking!

(Mashavom, 12. 12. 2017 19:28)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

Dodatek

(Vlasta třísková , 23. 8. 2013 13:35)

toaletní vozík a vozík na přepravupro invalidy děkuji za vše a každou správu děkuji

žádost o vysvětlení žádosti o příspěvek na zakoupení mot.vozidla

(Vlasta Třísková, 23. 8. 2013 13:32)

já Třísková Vlasta se ptám při mém těžkém postižení obou končetit po vrozené vadě egvíno várum a aknilozu obo končetit kalpáry obou horních končetin avaz těžký polipitní skolióza bederní páteře těžká altrozy kyčlí dolních končetin těžká operace tříselné kýli proveden sítkový obal a operace dělohy opakované vaječníkú obou chronického zánětu slepého střeva polocistozu na ledvinách čx punkcovaná cysta na ledvinách operace 2x kotníkú hlezen a achylových pat bez vozíkú a bez francouzských 2holí to vše 2x nosení ortéz do ortopedických bot šedý zákal špatný sluch a i toto dokazané nálezy od všech specialistú je prý málo na příspěvek na motorové vozidlo kdo se odváží mně to vysvětlit děkuji T.V těžká inkontinence plenkobvé kalhotky Děkuji

Průkaz 07

(Kristina, 22. 10. 2012 16:08)

Nový průkaz 07 - osvobození od silničních ,dálničních a jiných poplatků jen na území ČR, ne mimo naši zemi!Značku je možné použít v rámci EU na vyhrazených parkovacích místech, ale není tomu tak všude.Je lepší se předem vždy o situaci v dané zemi informovat.

dotaz

(Jan Zaloudek, 22. 6. 2012 9:06)

Mám invalidní důchod a průkazku ZTP.Můžu moji ztp značku využít v autě na dálnici v A achorvatsku ?

Re: dotaz

(Zaloudek Jan, 22. 6. 2012 9:09)

Mám invalidní důchod a zajímalo by mně jestli můžu použít bezplatně dálnici v Rakousku a Chorvatsku

Re: Re: dotaz

(Ladys, 2. 7. 2012 15:13)

Nelze využít výhody plynoucí z označení O7 mimo území ČR

Re: Re: Re: dotaz

(Michal, 9. 7. 2012 9:15)

Výhody vyplývající z karty O7 (jejíž vzhled je sjednocen s kartami v ostatních členských státech)platí v zemích EU především pro parkování.

Výhoda neplacení dálniční známky je však nastavena pouze pro území ČR.

prispevek na auto

(oliv4711@seznam.cz, 5. 2. 2012 18:56)

Podle meho nazoru je nesmyslne aby jsme meli auto 10let,kdyz jsme dostali prispevek 85kc a nyni se dava prispevek az 100 000kc nemuze auto,ktere je stare 15let jezdit dalsich 5let,je psano,ze prispevky na pomucky nesmi presahnout za 60mesicu 800 000 kc za tech 60mesicu jsme nevyuzili jiny prispevek na pomucku nez na auto do ktereho jsme jiz investovali 30 000kc jelikoz je stare 15 let zajimalo by me zdali by nasi zakonodarci jezdili v 15 az 20 let starem automobilu jsem presvedcena,ze ne

Re: prispevek na auto

(marie, 30. 3. 2012 12:30)

Re: prispevek na auto

(oliv4711@seznam.cz, 5. 2. 2012 19:00)

omlouvam se hodilo mi to tam nake nesmysly psala jsem ze jsme dostali 85tisic a nyni,ze je 200tisic jinak je vse v mem textu v poradku

dotaz

(jindriska869@seznam.cz, 9. 2. 2012 19:33)

Mám 31letého syna který pobírá invalidní důchod má průkaz ZTP/P to je IIIstupeň nikdy jsme o nic nežádali nevím na co má nárok.Prosím kdo mi poradí?V oblasti základní životních funkcí nesplňuje 5 položek.

Re: dotaz

(lucka.valkovicova@seznam.cz, 29. 2. 2012 15:55)

Dobry den,prosím o radu.Mám dceru v dubnu 2012 jí budou 2 roky a ted jsem tehotná ve druhem mesíci,za rok mi sní končí Rd,chci znova pozadat o příspěvek na péči jelikoz ted ji uznali I.stupen. Nevíte prosím jestli budu mit na PP narok?kdyz čekám mimino? Jestli budu mít na mimčo Rd? a na dcerku příspěvek na péči?

prispevek na auto

(oliv4711@seznam.cz, 23. 1. 2012 19:59)

chtela bych se optat,letos mame auto ctyri roky na podzim jsem chtela zadat znova,ale ted nevim jestli ano a nebo az za dalsich pet leta auto je stare 15let a nevim zdali mohu zadat a to auto myt 10let nebo i toto stavajici musime myt 10let nebo jeste 5let,prosim o radu dekuji

poděkování

(h.kerlikova@seznam.cz, 29. 12. 2011 19:15)

Moc děkujeme za hezké, stručné a jasné vypsání všeho, co se nás týká :-)
přejeme do nového roku hlavně zdraví, štěstí, spokojenost,hodně sil a pevné nervy :-)
Hanka a Majdulka

poděkování

(Jitule.Peterkov@seznam.cz, 29. 12. 2011 20:58)

Samozřejmě i já s dcerou Nikolkou se připojujeme k paní Kerlikové a děkujeme za potřebné informace, které do dnešního dne nebyli pro nás tak jasné.