Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled výhod pro postižené do 31.12.2011

22. 4. 2009

 

 

HONZÍKOVY

"výhody" pro zdravotně postižené 

                Obrazek                  Obrazek

 

Průkaz mimořádných výhod

Označení aut symbolem O1

Sleva na telefon

Příspěvek na provoz motorového vozidla

Příspěvek na individuální dopravu

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Příspěvek na péči

Prodloužení rodičovské dovolené

Příspěvek na opatření zvláštní pomůcky

Pomůcky pro inkontinenci

 

 

Průkaz mimořádných výhod

podle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, §86 a vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. - zákon rozeznává tři stupně mimořádných výhod:

     - první stupeň - TP

     - druhý stupeň ZTP

     - třetí stupeň ZTP/P (s průvodcem)

 - podle typu průkazky je potom nárok na např. bezplatnou městskou hrom. dopravu a další slevy - vlaky, vstupné, parkovné

O přiznání mimořádných výhod je třeba zažádat na sociálním odboru úřadu s rozšířenou působností . Pracovníci úřadu nechají posoudit zdravotní stav žadatele posudkovým lékařem a na jeho základě rozhodnou o udělení výhod.

 - průkazku můžete získat od jednoho roku věku, Honzík vlastní od roka  ZTP/P

- průkazka se vystavuje na dobu určitou, pravidelně se prodlužuje (za opětovného přezkoumání zdrav. stavu)

-prozradíme, že vyřízení se může protáhnout i na dva, tři  měsíce...

Označení aut symbolem O1   

Obrazek

     - držitelům průkazu mimořádných výhod II. (ZTP) a III. (ZTP/P) stupně  vydá sociální odbor speciální označení na auto O1, které  umožňuje takto označeným vozidllům určité úlevy ze zákona č. 361/2000 Sb. ve znění novel - jedná se např. o vjezd do zákazu vjezdu,  parkování na místech, kde je parkování zakázáno, užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla bez dálniční známky .... Při využívání takovýchto výhod musí být  vždy  osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P ve vozidle.  Jediná výjimka je, pokud je držitel průkazu odvezen do lázní nebo podobného rehabilitačního střediska a řidič se pak vrací domů sám, může také využít dálnici bez dálniční známky - zde je však dobré, mít z lázní potvrzení, že osoba se ZTP je tam na pobytu.

     - majitel auta s označením 01 si může požádat o vyhrazené parkovací místo v místě bydliště  (§ 67 odstavec 8 zákona č. 361/2000 Sb.) - žádá se na obci s rozšířenou působností - odboru dopravy.  Žadatel je povinen uhradit vlastní vyznačení místa (namalování  symbolu vozíčku na místo parkování a dodatkovou tabuli s RPZ na značce), poplatek za povolení ke zřízení takového místa žadatel neplatí, poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí osoby invalidní (držitelé průkazů ZTP a ZTP/P) 

     - o obnovení tohoto vyhrazeného místa se musí žádat každý rok.

 ........................................................................................................................................................................Obrazek

          Sleva na telefon  

Všichni operátoři nabízejí svým zdravotně postiženým zákazníkům

speciální tarify.

 

Nárok na slevu 200 Kč mají tyto skupiny občanů:
      - držitelé průkazů ZTP/P,
      - držitelé průkazů ZTP z důvodu praktické nebo úplné hluchoty,
      - osoby pobírající příspěvek na péči,
      - osoby s nízkými příjmy a se zvláštními sociálními potřebami, tzn. osoby, které nepřetržitě alespoň šest měsíců, byli a stále jsou příjemci dávky sociální péče.

Přesnější informace dostanete přímo od svého operátora. Informace od O2 jsou zde

Nejnovější informace o vyřizování příspěvku na mobilní služby. Dne 7.5.2009 jsme šli na pobočku O2 se:

1. Žádostí o přiznání nároků zdravotně postižených osob při poskytování veřejně dostupné       telefonní služby (možno stahnout zde)
2.  Rodným listem Honzíka - to pro prokázání zákonného zástupce + dvěma průkazy totožnosti
3. Kartičkou ZTP/P

Výše uvedené doklady si na pobočce O2 ofotili, zkonzultovali s nadřízeným pracovištěm v Brně, které schválilo nárok na příspěvek - a příspěvek byl přiznán. Jedná se o příspěvek na mobilní služby ve výši 286,50Kč měsíčně.   (200 Kč od státu a 86,50 od společnosti O2)

Dále jsme si na pobočce vybrali tarif, který chceme zřídit a tento byl po předložení 2 dokladů zákonného zástupce vyřízen během pár minut.  Jednání na pobočce bylo seriózní, obsluha znalá a  žádost  byla během pár minut kladně vyřízena.  Ode dnešního dne máme tedy aktivován tarif - na který využíváme slevu 200,- Kč na mobilní služby.

 .......................................................................................................................................................................

 

Příspěvek na provoz motorového vozidla

Pro rokzruseni-indiv.-dopravy.gif 2010   je příspěvek upraven vyháškou č. 451/2009 Sb. 

Pro roky 2011 a 2012 je upraven vyhláškou č. 388/2010 Sb.

  - pro držitele ZTP/P je sníženo 20 % a činí tedy

                                                                                - u dvoustopých vozidel - 7920,- Kč/rok

                                                                                     -  jednostopých vozidel - 3 360,-Kč/rok

 

 ========================================================================

Příspěvek na individuální dopravu

(vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem) - tzv. "cesťák"

Obrazek- cesťák vystavuje praktický (dětský) lékař, který rozhodne,  zda cesťák napíše nebo ne

- cesťák je možné využít pouze, pokud v nejbližším lékařském zařízení není možné provést úkon (vyšetření), kterému se má osoba podrobit.

- dále je možné cesťák využít k cestě např. do lázeňského nebo rehabilitačního zařízení

 

 ========================================================================

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla  pro zdravotně postižené

 - tento příspěvek  je určen pro občany s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí,  maximální výše příspěvku na koupi vozidla činí 100 000,- Kč

 - na výši příspěvku mají vliv i majetkové poměry žadatele -  přestože na to úřady dle platných právních předpisů nemají právo - viz. stanovisko OMBUDSMANA ze dne 19.1.2011

- o příspěvek se může žádat jednou za pět let, součet příspěvků nesmí v období 10 let přesáhnout částku 200 000,- Kč

- možno čerpat od tří let věku dítěte

- dávka je nenároková, možno získat od soc. odboru úřadu s rozšířenou působností až 100 000,- Kč (nebo také nic) - záleží na posouzení úřaduurednik.gif

- počítejte zhruba se čtvrt rokem, v některých oblastech republiky i déle - kdy se nebude dít  pro vás vůbec nic, uřady budou "šetřit"....

- postupy úřadů jsou v různých krajích  různé - někde se provádí sociální šetření v rodině včetně zjišťování majetkových záležitostí, jinde ne.....někde vadí, pokud máte druhý automobil,v rodině,  jinde ne........někde ho musíte vyjmout ze společného vlastnictví notářským zápisem  (v J. Hradci).....zřejmě jak se který úředník vyspí nebo nastuduje prováděcí vyhlášku

- rozhodně však nekupujte automobil před podáním žádosti na příspěvek na g130093.gifjeho pořízení, zpětně už vám peníze úřad nevyplatí!!!

- musíte také počítat s tím, že je téměř nutností zakoupené auto pojistit,  obzvlášť pokud je dražší, neboť v případě odcizení vozidla se ocitáte v neřešitelné situaci: jste bez dopravního prostředku, úřadu musíte vrátit poměrnou část příspěvkua o další nemůžete požádat, dokud neuhradíte dlužnou částku

V případě úmrtí oprávněné osoby, popř. zlepšení zdravotního stavu (neprodloužní průkazu ZTP) se dle vyjádření pracovnic MěÚ J. Hradec příspěvek na zakoupení MV, ani jeho poměrná část nevrací!

Povinnost vrátit poměrnou část příspěvku platí v případě, že vozidlo  přestanete vlastnit (prodej, krádež i "totální" dopravní nehoda) ve lhůtě kratší než 5 let.

Po té, co obdržíte Rozhodnutí o přiznání příspěvku, musíte do 6 měsíců od tohoto data zakoupit vůz a zdokladovat úřadu, že jste tak učinili (fakturou, kupní smlouvou).

Pokud zakoupené auto stojí méně, než činí příspěvek,  který vám přiznali, musíte zbývající část příspěvku vrátit zpět úřadu.


Vrácení DPH

- s tímto příspěvkem souvisí i daňová úleva - při koupi auta je možné zažádat na FÚ v místě bydliště o vrácení DPH (tento nárok najdete v § 85 zákona č. 235/2004 Sb.)

- nárok má postižená osoba u jednoho osobního auta zakoupeného v ČR v období pěti let v maximální výši 100 000,- Kč, nárok je nutné uplatnit do 6 měsíců od koupě auta, podmínkou je rozhodnutí úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla

 - při zakoupení vozidla z bazaru musí být pro vrácení daně bazar plátce DPH. Ve většině  případů (pokud auta do bazaru prodávají fyzické osoby)  se DPH vrací pouze z marže autobazaru.

 

NAŠE VLASTNÍ ZKUŠENOST

- 28.9.2010 jsme podali žádost na MěÚ J. Hradec, odbor soc.  věcí, společně s manželkou jsme oba dva doložili čisté příjmy za posledních 6 měsíců (výdaje nikoho nezajímaly), do žádosti jsme museli uvést naspořené finanční prostředky a zda vlastníme jiné motorové vozidlo, jiné záležitosti týkající se maj. poměrů úřad nevyžadoval

- odbor soc. věcí na základě naší žádosti zadal OSSZ zhodnotit zdravotní stav syna a vypracovat posudek (dle zákona má OSSZ lhůtu pro vydání posudku 45  kalendářních dnů, nestanovil-li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu delší. Brání-li podání posudku v těchto lhůtách závažné důvody, je OSSZ povinna neprodleně sdělit tyto důvody orgánu, který o posouzení požádal; v těchto případech se lhůta prodlužuje o 30 kalendářních dnů, nestanovil-li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu delší - § 16a odst. 2 zákon č. 582/1991 Sb. ve znění novel).  

- 9.12.2010 jsme se dotazovali na MěÚ J. Hradec,  zda je již vydán posudek o zdrav. stavu a případně vydané rozhodnutí o přiznání či zamítnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla, abychom si mohli vozidlo pořídit.  Pracovnice MěÚ nám sdělila: "Samozřejmě si můžete motorové vozidlo zakoupit již nyní. Pokud bude syn splňovat podmínky poskytnutí příspěvku, bude příspěvek vyplacen. Datum posoouzení byl uveden k 29.9.2010, proto kdykoliv po tomto termínu lze MV zakoupit."

- 15.12.2010 jsme si v PORSCHE Č. Budějovice zakoupili MV tov. zn. VW Caddy Maxi Life. Jednání prodejce pana Slaniny bylo velice vstřícné. Protože jsme chtěli žádat o vrácení DPH, požádali jsme o vystavení faktury, kde bude rozepsána celková cena vozidla s DPH, cena bez DPH a vlastní DPH. Faktura byla vystavena na žadatele o příspěvek na zakoupení MV (v našem případě manželku - zákonného zástupce)

 - 14.1.2011 jsme obdrželi rozhodnutí MěÚ J. Hradec, kde nám byl přiznán příspěvek na zakoupení MV ve výši 100 000,-Kč.

- 24.1.2011 na MěÚ jsme doložili velký TP k novému vozidlu, fakturu, kupní smlouvu o prodeji předchozího vozidla (pokud potřebujete vlastnit 2 vozidla, musí druhý z manželů, než který žádal o příspěvek na zakoupení vozidla, požádat notáře o sepsání zápisu o výlučném vlastnictví druhého vozidla)

- 24.1.2011 jsme také zažádali na FÚ o vrácení DPH - k žádosti jsme přiložili rozhodnutí MěÚ o přiznání příspěvku na zakoupení MV a fakturu o koupi vozidla

- 4.2.2011 - vráceno DPH na náš bankovní účet

18. 2. 2011 - připsán na účet příspěvek na pořízení vozidla od MěÚ

=========================================================================

Příspěvek na péči (aktualizováno leden 2011)

 

upravuje :  zákon 108/2006 Sb.                       

posuzované úkony naleznete zde: Příloha č. 1 vyhlášky 505/2006 Sb.

 

- podle § 11 - 29 zákona č. 108/2006 Sb. ve znění novel

Komu je příspěvek na péči určen a jaké situace řeší:

 
 • Příspěvek na péči je určen osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. 
 • Nárok na příspěvek má osoba , která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti.
 • Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.
 

Vyplácení příspěvku je v kompetenci sociálních odborů obcí s rozšířenou působností (dále jen správní orgán),   kde je možné si vyzvednout žádost.  Správní orgán zažádá OSSZ o posouzení stupně závislosti, které provádí posudkový lékař OSSZ. Lhůta pro OSSZ na vydání posudku  je stanovena v § 16a odstavec 2 zákona č. 582/1991 Sb.  a je 45 dnů, nestanoví-li správní orgán lhůtu delší.  Dále, brání-li vydání posudku ve lhůtě 45 dnů závažné důvody, sdělí orgán OSSZ  tyto důvody správnímu orgánu a lhůta se prodlužuje o 30 dnů, nestanoví-li správní orgán lhůtu delší.

Obecní úřad provádí sociální šetření, při němž se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném prostředí z hlediska péče o vlastní osobu a soběstačnost. Sociální šetření provádí soc. pracovník návštěvou v místě bydliště. Poté zašle obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušné okresní správě soc. zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby a přikládá záznam o sociálním šetření.

OSSZ vychází při svém posuzování ze zdravotní dokumentace a z výsledku soc. šetření, poté sdělí obecnímu úřadu výsledek a ten vydá rozhodnutí. Je obecnou praxí, že obecní úřad obce s rozšířenou působností přeruší řízení o  příspěvku na dobu, po kterou úřad práce posuzuje stupeň závislosti osoby. Toto vše trvá nezřídka několik měsíců. Případný nesoulad (přeplatek, nedoplatek) na výplatě příspěvku posuzovanému je řešen  se zpětnou platností.


Základní rozdělení výše příspěvku podle stupně závislosti je toto:
Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:
a) 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),Shunt.gif
c) 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:
a) 2000,- Kč 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), - od 1.1.2011
b) 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

 

§ 8 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, platný k 1.8.2009

        Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 4 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti,

b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 10 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti,

c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti,

d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 20 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti.

 

 Způsob hodnocení -  posuzování zvládání jednotl.  úkonů (příloha č. 1 vyhlášky 505/2006)

 
 • hodnotí se funkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat jednotlivé úkony
 • úkony podle odstavců 1 a 2 se sčítají
 • úkony uvedené v jednotlivých písmenech považují za jeden úkon
 • pokud je osoba schopna zvládnout některý z úkonů uvedených v odstavcích 1 a 2 jen částečně, považuje se takový úkon pro účely hodnocení za úkon, který není schopna zvládnout.
 • u osoby do 18 let věku se při posuzování potřeby pomoci a dohledu pro účely stanovení stupně závislosti porovnává rozsah, intenzita a náročnost pomoci a dohledu, kterou je třeba věnovat posuzované osobě, s pomocí a dohledem, který je poskytován zdravé fyzické osobě téhož věku
 • při stanovení stupně závislosti u osoby do 18 let věku se nepřihlíží k pomoci a dohledu při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, které vyplývají z věku osoby a tomu odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje.
 • při hodnocení schopnosti osoby zvládat úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti se posuzuje, zda je osoba schopna dlouhodobě, samostatně, spolehlivě a opakovaně rozpoznat potřebu úkonu, úkon fyzicky provádět obvyklým způsobem a kontrolovat správnost provádění úkonu.
 •  Při hodnocení schopnosti osoby zvládat úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti se přihlíží k provedení úkonu s použitím kompenzační pomůcky jen ve zvlášť stanovených případech.

 

POZOR:

Z hlediska posuzování schopnosti zvládat jednotlivé úkony je stěžejní pravidlo, že nepostačuje částečné zvládnutí úkonu. Vzhledem k tomu, že se v některých případech jeden úkon skládá z několika rovnocenných činností (např. oblékání: svlékání, obouvání,zouvání), vede nezvládnutí i jedné z těchto činností k závěru, že osoba není schopna úkon zvládnout. Úkon se považuje za zvládnutý jen tehdy, jestliže je osoba schopna dlouhodobě, samostatně a opakovaně rozpoznat potřebu úkonu, úkon fyzicky provádět obvyklým způsobem a kontrolovat jeho správnost.

Více se dočtete v brožuře Poradenství pro uživatele sociálních služeb, kterou si můžete stáhnout zde: http://www.poradnaprouzivatele.cz/dokumenty-publikace.php

  Celkový přehled výhod a příspěvků je např. zde 

 

 

POZOR 2 . § 10 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb.  

- další 3 body, které se automaticky přičítají k úkonům, které osoba mladší 18 let nesplňuje při péči o vlastní osobu a soběstačnost

 Osoba do 18 let věku se považuje za neschopnou zvládat úkony uvedené v § 9 odst. 1 písm. a), q) a r), jestliže z důvodu zdravotního postižení potřebuje při těchto úkonech mimořádnou pomoc, a to i v případech, kdy se u těchto úkonů nepřihlíží k pomoci a dohledu z důvodu věku osoby a tomu odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje. Mimořádnou pomocí se rozumí pomoc, která rozsahem, intenzitou nebo náročností podstatně přesahuje pomoc poskytovanou osobě téhož věku.


Pozn. do 6 let věku dítěte se hodnotí i s přidanými body pouze 20 úkonů - tzn. můžete dosáhnout pouze III. stupeň závislosti.

 

 

 

 

 

=========================================================================

 

Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči

(upravuje § 32 odst. 3 z.č. 117/1995 Sb. ve znění novel) je možný takto:

1) v případě, že dítěti je příspěvek na péči přiznán v I. stupni závislosti ve výši 3000 Kč, náleží rodiči rodičovský příspěvek ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a příspěvkem na péči - jednoduše řečeno - vůbec v ničem si nepomůžete, protože v konečném důsledku budete brát opět tu samou sumu, jako před přiznáním příspěvku.

2) v případě, že dítěti je přiznán příspěvek na péči v 2., 3. nebo 4. stupni, pobírá osoba zajišťující péči polovinu rodičovského příspěvku (tedy 3 800,- Kč) + výši příspěvku na péči

Speciální rada pro rodiče s dvojčátky:

nechte si napsat rodičovský příspěvek na jedno z dětí (v případě, že máte to štěstí a jedno z nich je zdravé, tak na to zdravější) a na druhé dítko si nechte zhodnotit příspěvek na péči - takto budete brát rodičovský příspěvek ve výši 7 600,- Kč a k tomu také příspěvek na péči ve výši, kterou vám přiznají, v tomto případě se nic krátit nebude!!!

- je-li dítěti přiznán příspěvek na péči ve stupni závislosti II, III nebo IV aspoň po část kalendářního měsíce, náleží rodiči rodičovský příspěvek ve výši poloviny rodičovského příspěvku.

 

 •  do konce července  2009 byl  systém nastaven tak, že do tří let věku  jste  prostě nedosáhli výše než na první stupeň závislosti.... čili paradoxně náš syn nebyl  schopen samostatného pohybu, nebyl schopen sebeobsluhy ani  komunikace a byl schován pod označením lehká závislost

 

 • ve dvou letech věku  následoval přezkum, ale ne za tím účelem, že by se přehodnotil zdrav. stav a zvedla se výše vypláceného příspěvku, ale naopak - zkoumalo se, jestli se stav natolik nezlepšil, že by byl příspěvek odebrán
 • to nás naštvalo, odvolali jsme se a za pomoci srpnové novely (viz níže) jsme nakonec od dvou let získali pro Honzíka druhý stupeň závislosti - středně těžkou
 • od tří let pobírá Honzík příspěvek 3. stupně závislosti (9 000,- Kč)
 

=========================================================================

 


 

Přiznávání příspěvku na péči jako příjem

- příspěvek na péči se nepovažuje za příjem pro účely zákona o státní soc. podpoře (zákon č. 117/1995 Sb., o státní soc. podpoře, ve znění pozdějších předpisů). Výplata příspěvku tedy neovlivní výši takových dávek, jako je přídavek na dítě, soc. příplatek nebo příspěvek na bydlení. Poskytování příspěvku na péči o vlivní pouze výši rodičovského příspěvku.

 ========================================================================

 

Prodloužení rodičovské dovolené

- pokud máte dítko zdravotně postižené, můžete na prac. úřadě (od kterého pobíráte rodičovský příspěvek) zažádat o prodloužení rodičovské dovolené až do sedmi let věku dítěte - tím také pobíráte rod. příspěvek (v základní nebo snížené míře)

rodicak.gif- probíhá to tak, že zažádáte z důvodu nepříznivého zdravotního stavu dítěte o prodloužení rodičáku, zdrav. stav dítěte bude přezkoumán a většinou je rod. dovolená v odůvodněných případech prodloužena postupně do čtyř, pěti a sedmi let věku

- existují jistá omezení - pokud se rozhodnete pro prodloužení, rodičovský příspěvek vám bude vyplácen, jen pokud umístíte dítě maximálně na 6 hodin denně do školky či stacionáře, tuto stanovenou dobu nesmíte překročit - a každý měsíc do 10. dne v měsíci musíte úřadu práce předkládat potvrzení (na stanoveném tiskopisu)  ze školského zařízení, že jste tuto podmínku dodrželi

- i při prodloužené rod. dovolené samozřejmě můžete pracovat, pokud zajistíte péči o dítě jinou rozpovědnou osobou - to je stejné jako u klasického rod. příspěvku

=========================================================================

 

 

Příspěvek na opatření zvláštních  pomůcek

dle přílohy č. 5 vyhlášky 182/1991 Sb.

- pouze pro občany s těžkým postižením nosného nebo pohybového ústrojí

- pomůcky  by měly pomáhat odstraňovat, zmírňovat nebo překonávat následky postižení

- žádá se na soc. odborech obcí s rozšířenou působností

- podmínkou je, že pomůcku plně nehradí a nezapůjčuje příslušná zdravotní pojišťovna

 - dávka není nároková, ve vyhlášce se uvádí pouze maximální možná úhrada, kolik však úřad přispěje doopravdy, záleží jen na něm

 

Nám tato "výhoda" velmi pomohla,

díky ní jsme získali Vojtův stůl - uhrazeno 100 %

                                   spec. otočnou autosedačku Bébé Confort Axiss - uhrazeno 100 % 

                                   cyklovozík Kozlík - uhrazeno 50 %

 

  ========================================================================

Pomůcky pro inkontinenci

 

Rozdělení dle VZP

Pomůcky pro inkontinentní pojištěnce předepisuje smluvní lékař p - ojišťovny odbornosti PRL, URN, GYN, NEU, GER na poukaz. Nárok na předpis vzniká při splnění indikací od 3 let věku pojištěnce a to pouze při prokázané patologické inkontinenci.

Odborný lékař, v jehož péči je inkontinentní pojištěnec, je povinen písemně informovat praktického lékaře pojištěnce o vyšetření a předepsání pomůcky.

pliny.gif


Uvedené pomůcky mohou být předepsány na poukaz nejvýše na dobu 3 měsíců. Tato maximální preskripce se využívá především u pacientů ve stabilizovaném stavu, u kterých je předpokládá účelného využití celého množství.Indikací pro předpis na pomůcky pro inkontinentní pacienty je inkontinence dělená do tří stupňů na lehkou, střední a těžkou. Nejedná se o diagnózu, ale o stupeň finanční náročnosti na ošetřování a zajištění inkontinentního pacienta.

 

Protože Honzíka se týká III. - nejtěžší stupeň inkontinence, dále už jen o něm:

III. stupeň

Jsou zde zahrnuty typy inkontinence v pokročilém stadiu, spojené také s inkontinencí stolice, a to především u ležících pacientů. Využívány jsou hlavně kalhotky. Používání pomůcek je trvalou nutností.

Jaké jsou ztráty moče?
Větší než 200 ml za 4 hodiny, případně kombinované s retencí stolice.

Kdy dochází k úniku moče?
Moč, příp. stolice uniká trvale, bez možnosti jakkoli kontrolovat tento stav.

Jaké jsou úhrady?

Plenkové kalhotky: max. 150 ks měsíčně - nejvýše do 1400,- Kč

My jsme velmi spokojení s firmou Medipos, která nám dováží zdrarma pleny až domů.

Zaslali nám zdarma vzorky plen domů, spolu s preskripční tabulkou (jaké druhy plen a ostatních pomůcek pro inkontinenci hradí pojišťovna - spolu s přehledem  rozměrů, savosti, ks v balení, ceny a úhrady pojišťovny. Domluva je s nimi velmi dobrá, dá se domluvit i případná výměna plen za jiný druh (u nás konkrétně za menší velikost než je nejmenší velikost hrazená pojišťovnou).

Obecně velmi dobré - savé a zpříjemného materiálu -  jsou pleny Bambolina (ve dvou velikostech  12/25 kg  a 15/30 kg - ale nám jsou bohužel příliš velké, měníme je za Fixies).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Mám nárok na socialny příspěvek?

(Ivka, 4. 2. 2014 17:43)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat mám kluka autistu, máme 4. stupn, mám narok na socialny příspěvek???? Děkuji

Laub.Petule@seznam.

(Petra, 15. 8. 2013 10:43)

Dobrý den.múj syn bude mít 6let.jeho dyagnoza je opožděný vývoj,stř těžká retardace a porucha pozornosti.nějaký čas byl bez plen.ale už rok přerušovaněnemá pevnou stolici a trpí na opruzeniny.rok snim jezdim po rúzných vyšetřeních.vypadá to že to je nervový.mám nárok žádat o poukaz na pleny?

Zpětné uplatnění příspěvku na pořízení motorového vozidla

(Mirek, 14. 11. 2011 11:05)

Dobrý den, v srpnu letošního roku jsem požádal MěÚ o příspěvek na zakoupení motorového vozidla pro dopravu mého postiženého syna. Začátkem října mne MěÚ vyrozuměl, že lékařský posudek je negativní a tudíž má žádost bude zamítnuta. Z důvodu akutní potřeby jsem již dále nečekal a vozidlo zakoupil na vlastní náklady. Proti zamítavému rozhodnutí jsem však podal odvolání a podle nového lékařského posouzení mi zřejmě bude vyhověno. Můj dotaz tedy zní, zda poté budu moci přiznaný příspěvek použít na již zakoupené vozidlo (viz výše)? Děkuji

Re: Zpětné uplatnění příspěvku na pořízení motorového vozidla

(Michal, 20. 11. 2011 20:10)

Dobrý den, tím,že jste se odvolal v zákonné lhůtě toto řízení běží dále. Odvolací orgán musí rozhodnout ve věci s ohledem na k datum podání žádosti o příspěvek. Takže budete moci příspěvek použít na již zakoupené vozidlo.

autismus

(martina, 6. 9. 2011 21:14)

dobry den chtela bych se zeptat jetli muj sin 4 roky ma narok na pleny jestli to zpoloviny hradi pojištovna je autista nerozumi tomu že bymel čurat do nočniku dekuji

Re: autismus

(Michal, 8. 9. 2011 19:24)

Pleny předepisuje dětský lékař, s ním se dohodněte na poukazu. Jistě na pleny nárok máte, musíte u lékaře trvat na svém.

žádost o radu ohledně cesťáku

(Hana Kerlikova, H.kerlikova@seznam.cz, 29. 4. 2010 18:39)

Dobrý den,
měla bych na vás dotaz ohledně cesťáku do lázní. Jsme z Chomutova a vybrali jsme si lázně do Klimkovic. když jsme cesták předložili na pojišťovnu, bylo nám řečeno, že nám proplatí pouze cestu do nejlbižšího smluvního zařízení, toj. Teplice. Což nám poté tak i vyplatili, místo 4000Kč (do Klimkovic) jsme obdrželi pouze 400 Kč (cesta do Teplic). Nevíte, jestli se toto znění vyhlášky (výkon v nejbližším zařízení) vztahuje i na pobyt v lázních? V lázních jsme byly v roce dítěte, a ne všechny lázně berou takto malé děti, viz Teplice.
děkuji za případnou odpověd.
Hanka

PnP

(Lenka Komosná, 10. 10. 2009 0:12)

Ahoj Lucko, chtela jsem se zeptat, kolik je tem detem co maji IV, stupen a nemaji jeste 7 let. Dik Lenka (setkali jsme se v Holne, kamaradka Alci) e-mail: komosna.lenka@seznam.cz