Jdi na obsah Jdi na menu
 


CVI (kortikální poškození zraku), divergentní strabismus, krátkozrakost, slabozrakost

6. 3. 2009

Obrazek- v 5,5 měsíci  byl Honzík na zrakovém vyšetření, kde lékař neshledal žádnou patologii, tzn. že oči, sítnice, oční pozadí i zrakové nervy byly  v pořádku.....bohužel má v mozečku poškozeno centrum zraku a mozek tedy nedokáže správně vyhodnotit, co zrovna Honzík vidí, na předkládané předměty reaguje s prodlevou, pohybující se předměty jsou pro něj příliš rychlé, nedokáže vyhodnotit  jejich směr a rychlost, nedokáže je průběžně sledovat

 

- o CVI (Cortical Visual Impairment) jsme se poprvé doslechli až od Rané péče, do té doby se všichni lékaři tvářili, že je vše v pořádku, alespoň pro ně.....

 

Jak je možné, že se dítě zdá, jakoby se dívalo normálně, ale přesto nic nevidí?

 

Proč dítě sahá po hračce a za chvilku si vůbec nevšimne hračky mnohem nápadnější?

 

Jak může vidět nějaký předmět a nepoznat, co to je?

 

Kortikální slepota

- při této poruše nejde o narušení stavby nebo funkce oka, ale o poruchu mozku. Kortikální slepotu lze definovat jako poruchu, při které je zrak postižen více, než se očekává dle výsledků oftalmologického vyšetření. Neurologický nález již  ale vykazuje odchylky. U dětí s kortikální slepotou jsou velice různorodé poruchy zrakové funkce. Mezi příznaky kortikální slepoty patří proměnlivé používání zraku, nesoustředěnost, nedostatek zrakové zvídavosti, problémy při prostorovém vidění, dítě špatně chápe kontext, předmět i jeho použití v cizím prostředí.

 

 

jednoduše, všechny příručky o CVI jakoby byly psány o našem Honzíkovi:

 • vůbec nevypadá, že by neviděl  (má plynulé pohyby očí)
 • dívání je pro něj složitá a namáhavá činnost, špatně rozlišuje předmět a pozadí
 •  poznává snáze barvy než tvary
 •  je pro něj  obtížné přesně uchopit a umístit předmět, špatně odhaduje vzdálenost
 •  neumí zobecňovat - pozná svůj hrníček, ale jiný hrníček (lišící se barvou, tvarem) -  nechápe, na co je....
 • proměnlivost zrakového vnímáníco  viděl včera, nemusí vidět dnes.....má dobrý a špatný den, dobrou a špatnou hodinu na koukání, někdy se jeho  pozornost mění z hodiny na hodinu, z minuty na minulu, tzv. se "vypíná"
 •  také se často dívá jakoby skrze obličej, je těžké s ním  navázat zrakový kontakt (i když poslední dobou je to lepší a lepší)
 •  jeho  periferní vidění se zdá být jakoby více funkční, vidí věci koutkem oka
 • předměty sice lokalizuje zrakem, jakoby je "fotí" a v mžiku odvrátí zrak a pokud na předmět sahá, pohled většinou odvrací a sahá po paměti
 • vidí lépe, pokud se mu řekne, na co se má dívat
 • dává přednost hlavně sluchovým a hmatovým vjemům, často zkoumám objekt pusou, očím věří ze všech smyslů nejméně
 • objekt v prostoru hledá hmatáním, drobným poťukáváním rukou kolem sebe
 • není  schopný užívat současně zrak a jiné smysly (když začne hrát hudba, přestane si hrát a jen poslouchá)

 

Honzík:

- jak se mnou rodiče pracují, aby bylo mé koukání na svět co nejlepší, si můžete najít v rubrice hračky - především ty doma vyrobené.......

 

 Protože o CVI se dá na internetu nalézt jen velmi málo použitelných informací, rozhodla jsem se udělat stručný a výstižný výtah o tomto tématu.

 

Problematiku CVI (kortikální poškození zraku) můžete najít také pod synonymy:

 • kortikální slepota
 • vizuální agnozie
 • centrální vizuální poruchy, vizuopercepční poruchy
 • vizuální nebo vizuoprostorový deficit
 • kognitivní vizuální dysfunkce
 • poruchy percepční organizace

kód 47.6 Poruchy zrakových drah a zrakových center

 

Nejčastější problémy, které jsou spojené s CVI:

DMO, hydrocefalus, meningomyolokéla (výhřez míšních obalů a míchy), mikrocefalus s atrofií CNS, epilepsie, potíže s učením, mentální retardace, poruchy sluchu, poruchy paměti

Diagnostika CVI je velmi obtížná:

- dítě nevypadá jako nevidomé, pohyby očí jsou plynulé, ale jakoby bezcílné

- dítě není dostatečně zrakově pozorné, nejeví obvyklý zájem o zrakové podněty

- chybí oční kontakt nebo je velmi omezený, ze strany dítěte většinou nevyhledáván

- vyžaduje zhodnocení několika vyšetření (CT, popř. MR, evokované potenciály, oftalmologické vyšetření, vyšetření v centru zrakových vad, funkční vyšetření zraku - provádí Raná péče)

-zrakové reakce jsou špatné, ale zornicové reflexy jsou v normě, oči i oční pozadí také v normě

- pohyby očí většinou v normě, může se vyskytnout strabismus (šilhání)

 

- návod, jak pracovat s dítětem s CVI:

 • je třeba nalézt optimální stabilní polohu, aby se dítě mohlo plně soustředit na dívání
 • musí se eliminovat rušivé elementy (jako například neustálé sestřino štěbetání) právě proto, že děti nejsou schopné přijímat více druhů podnětů najednou
 • prostředí je nejlepší stálé, beze změn
 • je dobré si hrát se vzdáleností - možnost přiblížení a oddálení
 • nutné je neustálé opakování - každodenní, krátkodobé
 • pokusit se využívat více smyslů najednou (zrak, hmat, sluch - viz rubrika hračky)
 • pro získání pozornosti je dobré využít pohyb (třeba mávnutí obrázku před obličejem, závan vzduchu vždy Honzíka upoutá)
 • musí se najít dostatek času a trpělivosti
 • doba cvičení se musí najít optimální.... krátká doba neumožní využít schopností dítěte maximálně (např. Honzík přijímá podněty z levé strany cca po pěti minutách zrak. cvičení), příliš dlouhá doba ho zase vyčerpá a Honzík se prostě "vypne"
 •  - nově zkoušíme zapojit do naší práce light box (světelný panel)

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 O problematice CVI by se dalo psát hodiny.........

Mám k dispozici několikastránkový materiál, který se věnuje kortikálnímu poškození zraku u dětí, bohužel jej nemohu poskytnout volnou formou na internetu z důvodu vlastnických práv.

Pokud byste chtěli tuto problematiku studovat podrobněji, napiště mi do mailu, pro osobní potřebu mohu k tomuto materiálu umožnit přístup. Naleznete tam vše o zrakovém systému, včetně pochopitelných obrázků, příčinách CVI, co vše se hodnotí při oftalmologickém vyšetření, jak děti s CVI vidí svět a především - jak zrakově stimulovat včetně praktických nápadů.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Honzík se také potýká se šilhavostí (strabismem), což je porucha binokulárního vidění. 

Proto nedovede správně vnímat prostor a prostorové vztahy a má nedostatečně rozvinutou koordinace zraku a motorické činnosti ruky.

Protože je to porucha funkční, lze tuto vadu správnou péčí zmírnit, popř. odstranit.  Účinným prostředkem je včasné přidělení korekčních brýlí, okluzoru a systematicky prováděná speciální cvičení. V případě úchylky oka při šilhání se tedy nejedná jen o kosmetickou úpravu, nýbrž i o obnovu funkce oka.

Jednoduché binokulární vidění

tj. vidění oběma očima současně, je schopnost vidět oběma očima pozorovaný předmět nezdvojený, jednoduchý. Toto vidění není vrozené, ale vyvíjí se společně se sítnicí oka do jednoho roku dítěte a asi do šesti let se upevňuje. Spolupráce obou očí se rozvíjí postupně a uplatňuje se při ní souhyb očí.

Šilhavost

je porucha rovnovážného postavení očí, při němž nehledí obě oči rovnoběžně, ale jedno se odchyluje. Jedním z důvodů je, že dítě stáčí oko, jehož zraková ostrost je snížena.

Šilhající dítě hledí na objekt jedním okem, druhé oko se stočí buď směrem do vnitřního koutku (šilhání sbíhavé), nebo do zevního koutku (šilhání rozbíhavé).

Při vzniku šilhavosti nesplynou obrazy z obou očí v jeden vjem. Dítě vidí dvojitě. Postupně se naučí potlačovat obraz z osově uchýleného oka. Zrakové funkce tohoto oka slábnou a postupně se vyvíjí tak silná tupozrakost, že oko, které je jinak zdravé, je prakticky vyřazeno z činnosti.

Tupozrakost (amblyopie)

je podstatné snížení zrakové schopnosti jednoho oka, které nelze vykorigovat brýlemi. Je provázena poruchou lokalizace a poruchou rozlišovací schopnosti. Není spojena s viditelnými organickými změnami oka, jedná se o funkční poruchu - útlum, vyřazení vjemu tupozrakého oka ve zrakovém centru v mozku.

Déletrvajícím potlačováním zrakového vjemu z utlumeného oka je ještě více sníží jeho zraková ostrost a časem se vyjine těžká tupozrakost. Postřižený se potom trvale dívá jenom lepším okem.

Šilhá-li dítě střídavě pravým a levým okem, potlačuje střídavě obraz vznikající v tom oku, kterým právě šilhá.

Průvodním jevem šilhání bývá porušení funkce zevních očních svalů - motility.

Častým nálezem u dětí bývá také nedostatečná schopnost současně stáčet obě oči dovnitř směrem k nosu (konvergence).

Zdroj: Náprava poruch binokulárního vidění - Alena Keblová, Lydie Lindáková, Ivan Novák, Nakladatelství SEPTIMA, Praha 2000

 - v této knize naleznete i spoustu stran cvičení (předevšímpro děti mentálně v normě) , jak šilhavost a tupozrakost zmírnit......

 

ve dvou letech jsem byl opět u očního lékaře a přibyly mi diagnózy:

 • divergentní konkomitantní strabismus (šilhání)
 • amblyopie z anopsie (tupozrakost, špatné vidění, slabozrakost v důsledku výpadku zorného pole např. při poruše zrak. nervů)
 • myopie - krátkozrakost - pravé oko  -1,75 dioptrie

                                               levé oko  -3,5 dioptrie

   

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

   

   Na konci listopadu 2009 jsem se opět po roce dostal do Prahy do Motola - do Centra zrakových vad za paní doktorkou Skalickou. Byl jsem spolu s rodiči moc pochválený za to, jak jsme pilně trénovali očka. Zrak se mi výrazně zlepšil.  Ve čtyřech měsících mě naši vyzdvihovali ke stopnímu světlu a pozorovali, jestli se mi rozšíří zornice, protože si vůbec nebyli jistí, zda reaguji na světlo. Dnes jsem na tom podle posledního vyšetření daleko lépe.

   

  Mononukleárně - pravé oko mám na spodní hranici normy pro svůj věk,  levé oko mám mírně pod normou (ukoukám  na testrech o dva cykly míň než oko pravé).  Binokulárně (tzn. když se dívají obě oči najednou) jsem mírně nad spodní hranicí normy pro svůj věk. Samozřejmě ještě musíme přičíst můj výpadek zorného pole od středové polohy směrem vlevo, ale na tom neustále pracujeme, abych ukoukal co nejvíc!

   

  A budu mít brýlky! Obrazek

  Jaké? Mám tři  možnosti:

  Pro takhle malé děti, jako jsem já, se dělají brýle z měkkého pružného materiálu.

  1. COMO BABY od firmy COMOFRAMES

  2. plastové brýlové obruby od firmy BENETTON

  3. náš vítěz - brýlové obruby ACTIVE BABY FLEXI, které dodává firma COLOROPTIK..

  Více o těchto obrubách si můžete přečíst zde.

   

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

   

   

   

  hledajici_bryle.gif Další  výlet do CZV a na oční do Motola

   

  Tak nás taťka po delší době zase vyvezl do světa. Jeli jsme na plánovanou kontrolu do Centra zrakových vad a na dětskou oční kliniku za MUDr. Malcem.

  Vzhledem k tomu, že tentokrát nás v CZV měla vyšetřovat p. Moravcová, protože p. Skalická měla dovolenou, neočekávali jsme nic převratného, žádné nové poznatky. Naopak jsme se mírně obávali, protože Honzík potřebuje k vyšetření velkou trpělivost a  spec. přístup, se kterým už byla p. Skalická obeznámena z několika předchozích vyšetření.

  P. Moravcová nás však překvapila, byla milá, vstřícná, trpělivá, se snahou pomoci. Honzík byl vyšetřovaný na mém klíně, s brýlemi, pomocí spec. zrakových desek.

  Výsledky vyšetření ve 3 letech a 9 měsících jsou tyto:

  Honzík střídavě fixuje (po mírné prodlevě)  jedním nebo druhým okem, nedokáže se dívat s-brylemi-zizala.jpgbinokulárně (fixovat oběma očima najednou). Dobrá zpráva je ta, že schopnosti obou očí jsou rovnocenné, ani jedno oko se nezhoršuje, a tak máme nadále podporovat zrak střídavou okluzí na obě oči.

  Zrakovou ostrost má Honzík pod normou pro děti od 3 let a tento rozdíl se dále prohlubuje s vyšším věkem, tzv. slabozrakost. Dále má poruchu vnímání pohybujících se předmětů a samozřejmě těžkou centrální poruchu zraku s výpadem zorného pole vlevo u obou očí.

  U MUDr. Malce byl Honzíkovi přeměřen zrak a přidáno mu půl dioptrie na pravé oko, takže nyní nosí Honzík brýle na blízko - na obě oči 2,5 dioptrie. Bylo mu zkontrolovány oční nervy a oční pozadí - to vše má Honzík v pořádku. To, že Honzík předměty sice vidí, ale nerozeznává, je porucha v mozku - kortikální poškození zraku (CVI). To už ale dávno víme.

  Konzultovali jsme okluzory, protože ty klasické nalepovací nám způsobují ošklivou vyrážku na obličeji, a dostali jsme skvělý tip na látkové okluzory, které se připevňují na brýle.

  Hned jsme dva objednali přes internet a už je má Honzík v užívání. Jsme s nimi moc spokojeni.

   okluzor-na-bryle-latkovy.jpg  

   okluzor-na-bryle-latkovy_2.jpg

   okluzor-na-bryle-latkovy_1.jpg

   

   

   

 

 

 

 

 

4 roky a 9 měsíců

- opět jsme byli v CZV a na očním u MUDr. Malce - zrak se nezlepšil, ani nezhoršil, dioptrie nám zůstávají, jen budeme mít nové brýlky (větší velikost)

- nadále trvá, že Honzík používá oči střídavě - pokud se dívá samostatně levým nebo pravým okem, vidí lépe než oběma očima současně, zraková schopnost obou očí je rovnocenná

- budeme zakrývat jen levé oko, aby se pravé zapojovalo víc a neujíždělo tolik do strany

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

webgate.tn - Faucet, 10 - 50 satoshi, No timer

(Merrillveisk, 19. 4. 2019 5:05)

$## avengers2019full.com

(JamesRic, 18. 4. 2019 16:05)

https://123fullmovie.de/avengersendgame/
https://avengersendgamefull.org
https://avengersendgamefull.org

naglar kinna

(naglar kinna, 2. 4. 2019 5:49)


Now I am going away to do my breakfast, later than having my breakfast coming over again to read other news.
naglar kinna terhuss.se/hair-care/naglar-kinna.php

База

(Kennethzed, 11. 3. 2019 0:37)

kortison biverkningar haravfall

(kortison biverkningar haravfall, 8. 3. 2019 8:17)


We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with valuable info to work on. You've done a formidable job and our entire community will be grateful to you.
kortison biverkningar haravfall bugmi.se/dermatology/hoega-skor-med-snoerning.php

hur stort ar gotland

(hur stort ar gotland, 3. 3. 2019 8:44)


Thanks for sharing such a pleasant idea, post is good, thats why i have read it entirely
hur stort ar gotland lessred.se/ways-to-lose-weight/hur-stort-aer-gotland.php

billi bi ballerina

(billi bi ballerina, 20. 2. 2019 23:27)


It's appropriate time to make some plans for the future and it's time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or advice. Perhaps you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!
billi bi ballerina titema.se/dermatology/billi-bi-ballerina.php

bruna flackar pa huden svamp

(bruna flackar pa huden svamp, 13. 2. 2019 10:50)


Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. But think of if you added some great photos or videos to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and clips, this website could certainly be one of the very best in its niche. Awesome blog!
bruna flackar pa huden svamp netcomap.se/veins-on-the-legs/bruna-flaeckar-p-huden-svamp.php

Test

(KattyGluk, 2. 2. 2019 14:25)

Mezinarodni seznamka

(WillieHyday, 1. 2. 2019 9:52)

Dobry den! Zveme vsechny na nase aktualizovane seznamovaci stranky. U nas se muzete seznamit s mnoha zajimavymi lidmi. Najdete nove pratele, jejichz zajmy se shoduji s vasimi zajmy. Navstivte nase webove stranky!
https://bit.ly/2GeD6S7

salva for torrt underliv

(salva for torrt underliv, 26. 1. 2019 0:20)


Hello, yes this article is really nice and I have learned lot of things from it regarding blogging. thanks.
salva for torrt underliv titema.se/hair-care/foerhrdnad-p-tummen.php

gar hemorrojder over av sig sjalv

(nseo-sw.men, 25. 10. 2018 4:40)


After I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I get four emails with the same comment. Perhaps there is a way you are able to remove me from that service? Kudos!
gar hemorrojder over av sig sjalv nseo-sw.men/diets/26458-gar-hemorrojder-oever-av-sig-sjaelv.html

New package XEvil 4.0 solve BitFinex Captcha

(ShaylaLox, 26. 9. 2018 14:21)

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

Test, just a test

(Gebzar, 11. 9. 2018 17:09)

Hello. And Bye.

Test, just a test

(hario, 11. 9. 2018 16:54)

Hello. And Bye.

Test, just a test

(feran, 7. 9. 2018 20:59)

Hello. And Bye.

Test, just a test

(vennnile, 7. 9. 2018 20:24)

Hello. And Bye.

Dobrý den

(Dana, 27. 5. 2012 23:13)

Hezké stránky. Honzíkovi přeju hodně zdraví, štěstí a jen samou radost v životě.